Triade

De Triade bestaat uit ervaringsdeskundigen, familieleden en professionals en houdt zich bezig met het beoordelen van de zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit hun eigen perspectief. 
Deze groep is opgericht, omdat er vaak alleen wordt gekeken naar de visie van professionals in het maken van zorg. De ervaringskennis van de cliënten en naastbetrokkenen blijft vaak achter, hoewel deze zeker van belang is. De kwaliteit van de zorg kan enorm verbeteren als er aandacht is voor de visie van ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen. 

Video Triade

De Triade heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een filmpje voor de GIT-PD. In dit filmpje zijn verhalen te zien vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige, de naaste en de professional over de thema's Betrekken van naasten, Eigen verantwoordelijkheid en Suïcidaliteit. Deze video is gebaseerd op echte ervaringen en zijn wellicht herkenbaar voor anderen. Mocht dit filmpje vragen of reacties oproepen, kunt u altijd contact opnemen met ons om dit te delen. 


Wat is het doel van de Triade?

Het doel is dat de Triade alle documenten die het Kenniscentrum produceert kritisch beoordeelt op cliënten- en naastbetrokkenenperspectief, meeschrijft en -denkt en advies geeft. Daarnaast wordt de Triade betrokken in de ontwikkeling van nieuwe producten en de opstart van nieuwe projecten. Uiteindelijk is het doel dat de cliënten en hun naasten een goede stem hebben in wat er allemaal wordt ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.  

 

Waarom is dit belangrijk?

Door ervaringskennis in te zetten proberen we de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hun naastbetrokkenen zo optimaal mogelijk te maken.
Cliënten en hun naasten weten vaak zelf het beste waar ze behoefte aan hebben, waar gebreken zitten en hoe de behandeling verbeterd kan worden. Zo proberen we een verschuiving te maken van alleen input van professionals naar een samenwerking met ervaringsdeskundigen.  

Wat wordt er gedaan?

De Triade komt eens per twee maanden bij elkaar en tussendoor houden zij veelal contact via de mail.
Ze zijn tot nog toe actief betrokken bij de ontwikkeling van producten bij E-health, de GIT-PD, EPA-PS en cluster C.
Zo is er bijvoorbeeld een verkorte versie geschreven van de handleiding GRB voor professionals
Daarnaast schreef de Triade mee aan een folder voor patiënten over de inhoud van de GIT-PD en de patiëntenfolder voor cluster C PS. 

Vergaderdata

De eerstvolgende vergadering van de Triade is op 14 november van 15.15 - 17.00 uur in Utrecht.

 

 

Publicaties

Contact

  • Erwin van Meekeren
  • Jan Baars

    Klinisch psycholoog/psychotherapeut, GGZ Centraal

Meer literatuur

  • Spaans, J & Meekeren E van, (2013). Borderline. Uitgeverij Boom. 
  • Giesen-Bloo, J (2012). Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Bohn Stafleu van Loghum. 
  • Hegger, A (2011). Wat borderline met je doet. Boekencentrum B.V.
  • Aguirre, B & Galen G (2013). Mindfulness bij borderline. Een praktische gids om met borderlinesymptomen om te gaan. Hogrefe Uitgevers BV
  • Oude Egberink, A, Wijnhoud, F & Rijnsoever V van (2012). Borderline van binnenuit. 
  • Scholing, A & Wolters, P (2011). Leven met een antisociale persoonlijkheid. Bohn Stafleu van Loghum.